Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! Jan Paweł II

Kazanie na „pandemiczną” kolędę A.D. 2020/2021

Dodane: 16 stycznia 2021

Przeżywamy obecnie w naszych parafiach czas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą. W tym czasie kapłani odwiedzają, a właściwie odwiedzali swoich wiernych w ich domach błogosławiąc je. W tym roku i racji pandemii jest odwrotnie. Wy przychodzicie do kościoła, by przyjąć błogosławieństwo dla swoich domów i rodzin. Poświęconą wodę, zaniesiecie do swoich domów i sami pokropicie pozostałą rodzinę i dom. Otrzymacie też okolicznościowy obrazek. Dla wielu rodzin, szczególnie praktykujących wiarę poprzez udział we Mszy św., spotkanie i duszpasterzem to czas ważny.

 Zachęty do kolędowania dopatrywano się w legendzie, że trzej mędrcy po oddaniu pokłonu Dzieciątku Jezus rozeszli się w różnych kierunkach, głosząc w wielu miejscowościach nowinę o Bożym Narodzeniu (Mt 2,1-12). Ponadto wiemy, że Chrystus posyłał swoich uczniów do ludzi. Mówił im: „Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7). Sam Kościół i natury swojej jest misyjny i jego zadaniem jest głosić Dobrą Nowinę na krańce świata. Wstępując do nieba Jezus posłał uczniów już nie tylko do owiec, które poginęły i domu Izraela (Mt 10,6), ale już na krańce świata: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem i wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19)Już św. Atanazy pisał o zwyczajach odwiedzin pasterzy domów chrześcijan. Również w średniowieczu kapłani nawiedzali domy swoich wiernych. Warto podkreślić, że kapłani nie idą we własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa. On sam rzekł do Apostołów: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40). Podobnie mówi stare mądre polskie przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom”.      

Warto tu również zacytować kanon 529 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”. Wyrazem takiej troski jest właśnie wizyta duszpasterska.

Wizyta duszpasterska łączy się zazwyczaj i ofiarą, którą składamy kapłanowi. Jest to wyraz wdzięczności naszych wiernych za kapłańską posługę duszpasterza. Za głoszone kazania, za posługę w konfesjonale itd. Składane ofiary nie są więc zapłatą za wizytę duszpasterską czy pobłogosławienie domu, ale jest to ofiara złożona na cele kościelne z okazji kapłańskiej posługi. Wiemy, że część ofiar składanych na kolędzie jest przeznaczona na cele parafialne i diecezjalne, a pozostała część na osobiste potrzeby duszpasterza. Wielkość tej ofiary nie jest określona, a więc wierni składają ją lub nie według swoich możliwości. Złożenie ofiary i okazji kolędy jest szansą na realizację piątego przykazania kościelnego: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.Przyjście kapłana w czasie normalnej kolędy zapowiadają ubrani w komże ministranci. W tym roku są oni obecni na naszych Mszach św. i też śpiewają i domownikami kolędę, która wpisuje się w klimat przeżywanego czasu świąt. Również ministrantom składana jest dobrowolna ofiara, która jest wyrazem wdzięczności za ich pomoc w trakcie kolędy, a także za ich całoroczną posługę przy ołtarzu. Na zakończenie Mszy św. będzie uroczyste błogosławieństwo – znakiem krzyża - takie jak w waszych domach i pokropienie wodą święconą. Kto może niech w domu również pokropi mieszkanie.

Błogosławić znaczy dosłownie „dobrze mówić”. Wiemy, że w Biblii słowo Boga ma moc sprawczą, gdyż Bóg swoim słowem stwarzał świat, a Chrystus jest Słowem Ojca (J 1,1). Bóg już na początku pobłogosławił Adamowi i Ewie, by byli płodni i się rozmnażali. Podobnie błogosławił Noemu, Abrahamowi, Mojżeszowi itd. Kapłani błogosławią domy oraz domowników na mocy sakramentalnego kapłaństwa, a wy przez chrzest również uczestniczycie w kapłaństwie Chrystusa.

Niech czas tegorocznej – nietypowej - kolędy będzie czasem owocnym dla proboszcza, jak i dla wiernych naszej parafii. Niechaj Boża Dziecina błogosławi nam w Nowym Roku. Niechaj powrócą w nasze progi pokój i radość oraz nadzieja lepszego, zdrowego jutra.

Szczęść Boże

Msze Święte

Trzebiesławice
Poniedziałek
8:00
Wtorek-Piątek
17:00
Sobota
8:00
Niedziela
8:00 | 11:30
Gołuchowice
Niedziela
10:00

Intencje Mszalne

Cmentarz

Kościół w Sieci

Liturgia Słowa